Open jQuery Colorbox onLoad
Kategórie      
Novinky
LETNÁ AKCIA

Každá objednávka nad 69 EUR obdrží kuchynský nôž s keramickým povrchom ako darček.                      

viac
SÚŤAŽ

Pošlite nám fotku Vami pripraveného jedla z našich rýb aj s fotkou účtu a budete zaradení do súťaže o Lososa divého KETA s kožou v hodnote 30 Eur. Fotografie spolu s...

viac

Všeobecné zmluvné podmienky

Úvod Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky tovaru a služieb poskytované spoločnosťou RYBÁRČINA, spol. s r.o., Záhradnícka 6316/1C, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 611 649. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 80969/B (ďalej len predávajúci).

 

Základné ustanovenia

Účastníkmi zmluvného vzťahu založeného kúpnou zmluvou, ktorá sa uzatvára podľa ustanovení §409 - §475 Obchodného zákonníka (ďalej len zmluva), sú spoločnosť RYBÁRČINA, spol. s r.o. a objednávateľ tovaru (ďalej len kupujúci). Kupujúcim je fyzická, alebo právnická osoba. Predmetom zmluvy sú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri dodávaní tovaru zo sortimentu predávajúceho kupujúcemu na základe jeho objednávky.

Kúpna zmluva nadobúda účinnosť okamihom jej uzavretia a uzatvára sa na dobu vzájomne dohodnutú oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany môžu vypovedať túto zmluvu okamžite, v príp. nedodržania všetkých uvedených dodacích a obchodných podmienok, písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane. Ostatné neupravené práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Kúpna cena

Predávajúci sa zaväzuje na základe objednávky kupujúceho dodať kupujúcemu tovar zo svojho sortimentu uvedeného v aktuálnom cenníku a previesť na neho vlastnícke právo k dodanému tovaru, za čo sa kupujúci zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. Kúpna cena za dodaný tovar je určená dohodou oboch zmluvných strán a vychádza z aktuálneho cenníka predávajúceho platného ku dňu doručenia objednávky kupujúcim. Kúpna cena je konečná vrátane dopravy tovaru na miesto plnenia a sprievodných dokladov potrebných k prebratiu tovaru a jeho používaniu. Kúpna cena je stanovená v euro mene (EUR).

 

Objednávka

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar zo svojho sortimentu na základe objednávky kupujúceho cez e-shop. Za objednávku sa považuje aj objednávka vykonaná telefonicky. Objednávka musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

  1. presné označenie kupujúceho,
  2. presné označenie tovaru, ktorý touto objednávkou kupujúci žiada dodať podľa predajného cenníka (platného ku dňu vystavenia objednávky) s uvedením jej množstva,
  3. presné označenie dodacieho miesta, na ktoré sa má tovar dodať,
  4. dátum vystavenia objednávky,
  5. určenie termínu, kedy má predávajúci dodať tovar kupujúcemu v súlade s distribučnými podmienkami spoločnosti RYBÁRČINA, spol. s r.o.

Dodanie tovaru

Predávajúci garantuje dodať tovar kupujúcemu v dohodnutý rozvozový deň od potvrdenia objednávky. Predávajúci sa zaväzuje, že objednaný tovar dodá kupujúcemu na dodacie miesto určené v objednávke spolu so všetkými dokladmi, ktoré sa vzťahujú na tovar. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci prevzatím účtenky, čím potvrdzuje, že mu bol dodaný tovar v súlade s jeho objednávkou. Povinnosť predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnenú okamihom jeho prevzatia kupujúcim. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na dodanom tovare.

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

Platobné podmienky, zľavy, prirážky

Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu pri prebratí tovaru v hotovosti alebo platobnou kartou o čom obdrží písomný doklad z elektronickej kasy alebo v termíne splatnosti podľa faktúry vystavenej predávajúcim. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa považuje za splnenú dňom pripísania na účet predávajúceho alebo zaplatenia celej sumy faktúry v hotovosti pri prevzatí tovaru prepravcovi. Splatnosť faktúr je po vzájomnej dohode. Splatnosť faktúr, príp. bonusy, zľavy z ceny tovaru, či prirážky k nákupným cenám budú vzájomne dohodnuté a potvrdené v kúpnej zmluve uzavretej medzi oboma zmluvnými stranami.

 

Sankcie

Ak sa kupujúci dostane do omeškania s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar, je povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške uvedenej v dodávateľskej zmluve za každý deň omeškania až do zaplatenia. V príp. nezaplatenia splatnej faktúry v lehote splatnosti je predávajúci oprávnený pozastaviť kupujúcemu dodávky tovaru až do vyrovnania všetkých nesplnených záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu.

 

Ochrana údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov by sme Vás chceli informovať o tom, že ako náš zákazník umožňujete, aby spoločnosť RYBÁRČINA, spol. s r.o., ako správca údajov evidovala, spracovala, alebo použila Vaše osobné údaje (meno, obchodné meno, sídlo, adresa prevádzok, telefónne číslo, fax, e-mail), v súlade s týmto zákonom, na účely evidovania, zasielania tovaru, ponukových listov a akcií. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie, alebo úpravu Vami poskytnutých osobných údajov písomnou formou. V príp., že nastane zmena vo Vašich údajov, prosíme Vás, aby ste nám to oznámili písomnou formou.

 

*Je v našej právomoci zmeniť podmienky, preto by sme Vás radi poprosili, aby ste sa sem pravidelne pozreli, a boli tak informovaní o prípadných zmenách v podmienkach.

 


Copyright 2020 - 2023 © Treska a losos priamo z Nórska, import morských rýb - Rybárčina spol. s.r.o.